1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen ‘Tanja Lenaers’ en de opdrachtgever. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend in- dien en voorzover die tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Prijsopgave
Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijsopgaven van ‘Tanja Lenaers’ zijn vrijblijvend. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.

3. Schriftelijke bevestiging
Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat en de opdracht door ‘Tanja Lenaers’ wordt bevestigd en daartegen binnen 8 dagen na ontvangst geen bezwaar wordt gemaakt, zal de inhoud van deze bevestiging gelden. Indien geen van beide partijen de opdracht schriftelijk bevestigt en ‘Tanja Lenaers’ met instemming van de opdrachtgever een aanvang met het uitvoeren van de opdracht heeft gemaakt, wordt de opdrachtgever geacht de opdracht conform de offerte te hebben verstrekt. Mondelinge afspraken en bedingen binden ‘Tanja Lenaers’ eerst nadat deze schriftelijk door ‘Tanja Lenaers’ zijn bevestigd.

4. Meerdere ontwerpers/ontwerpbureaus
Wanneer de opdrachtgever eenzelfde (meervoudige) opdracht tegelijkertijd aan meerdere ontwerpers/ontwerpbureaus wenst te verstrekken, dient hij hiervan alle betrokken ontwerpers/ontwerpbureaus op de hoogte te stellen. Op verzoek van ‘Tanja Lenaers’ dient de opdrachtgever mee te delen aan welke andere ontwerpers de opdracht is verstrekt. Indien een opdrachtgever eenzelfde opdracht reeds eerder aan een andere ontwerper/ontwerpbureau heeft verstrekt, dient hij mee te delen welke ontwerper/ontwerpbureau dit is geweest.

5. Verstrekken van gegevens
De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door ‘Tanja Lenaers’ mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/benodigde materialen.

6. Gebruik andere toeleveranciers
Opdrachten aan productiebedrijven met betrekking tot de verveelvoudiging of openbaarmaking van het ontwerp, worden door of namens, in opdracht van en voor rekening en risico van de opdrachtgever verstrekt. ‘Tanja Lenaers’ houdt zich voor de uitvoering van die opdracht – waar nodig – beschikbaar voor mondeling overleg. Op verzoek van de opdrachtgever kan ‘Tanja Lenaers’, voor risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader overeen te komen vergoeding afspreken.

7. Openbaarmaking en verveelvoudiging
Alvorens tot openbaarmaking of verveelvoudiging wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste drukproef, revisieproef of het laatste prototype van het ontwerp te controleren en goed te keuren, behalve door tijdsdruk.

8. Termijn van levering
De door ‘Tanja Lenaers’ vooropgestelde leveringstermijnen voor het volbrengen van een ontwerp zijn steeds slechts indicatief en geen bindende termijnen. Levering van het te volbrengen ontwerp aan de opdrachtgever na de vooropgestelde leveringstermijn kan in hoofde van de opdrachtgever nooit enig recht op schadevergoeding doen ontstaan.

9. Auteursrecht en industriële eigendom Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model ten aanzien van het voorlopige en definitieve ontwerp en van de ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen alsmede ten aanzien van de daarna vervaardigde exemplaren van het product, die allen ontwikkeld werden door ‘Tanja Lenaers’, komen toe aan ‘Tanja Lenaers’. Zolang geen nadere schriftelijke overeenkomst tussen ‘Tanja Lenaers’ en de opdrachtgever wordt aangegaan met betrek- king tot de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht van tekening of model, blijven deze rechten bij ‘Tanja Lenaers’.

10. Auteursrechthebbende
‘Tanja Lenaers’ garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is ontworpen, dat zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

11. Onderzoek naar het bestaan van rechten
Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen behoort niet tot de opdracht van ‘Tanja Lenaers’ het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

12. Naamsvermelding
Tanja Lenaers’ is ten allen tijde gerechtigd om het ontwerp te signeren en/of zijn naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie of op een aankondiging of titel- rol. Zonder voorafgaande toestemming van ‘Tanja Lenaers’ is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van ‘Tanja Lenaers’ openbaar te maken of te verveelvoudigen.
Als ‘Tanja Lenaers’ dit nodig acht zal de opdrachtgever het te verveelvoudigen en/of openbaar te maken werk voorzien van het symbool © met de naam van de ‘Tanja Lenaers’ en het jaar van de eerste openbaarmaking; of het symbool ®, met hetzij het jaar van het internationaal depot en de naam van ‘Tanja Lenaers’/de depothouder, hetzij het nummer van het internationaal depot

13. Eigendom bij ‘Tanja Lenaers’
Zolang geen nadere afspraken tussen ‘Tanja Lenaers’ en de opdrachtgever worden ge- maakt met betrekking tot de overdracht van het eigendomsrecht op het door ‘Tanja Lenaers’ aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen, zoals films, werktekeningen, prototypes, ontwerpschetsen e.d., blijven deze eigendom van ‘Tanja Lenaers’.

14. Het gebruik
Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met ‘Tanja Lenaers’, verkrijgt hij daarmee het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemmingen en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen. Is over de bestemming of oplage niets vastgelegd, dan geldt het eerste gebruik en de eerste oplage als overeengekomen.

15. Ruimer gebruik
Bij ruimer gebruik dan overeengekomen dient tussen partijen een nieuwe overeenkomst met betrekking tot de gebruiksrechten te worden gesloten.

16. Wijzigingen
Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van ‘Tanja Lenaers’ veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te brengen. De opdrachtgever dient bij een door hem gewenste wijziging ‘Tanja Lenaers’ als eerste in de gelegenheid te stellen om deze uit te voeren. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald, op basis van de gebruikelijk door ‘Tanja Lenaers’ gehanteerde honorariumtarieven.

17. Eigen promotie
Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft ‘Tanja Lenaers’ de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

18. Bewijsexemplaren
De opdrachtgever zal, in geval van een ontwerp dat in serie zal worden vervaardigd, ‘Tanja Lenaers’ kosteloos 10 tot 20 exemplaren van het verveelvoudigde ontwerp, of van het betreffende onderdeel daarvan, doen toekomen, zodra publicatie of openbaarmaking heeft plaatsgevonden. Voor waardevolle stukken of een zeer kleine oplage zal een geringer aantal gelden.

19. Honorarium en bijkomende kosten
Naast het overeengekomen honorarium, dient de opdrachtgever eveneens te betalen aan ‘Tanja Lenaers’ de kosten die ‘Tanja Lenaers’ voor de uitvoering van de opdracht maakt en die niet vallen onder de normale overheadkosten.

20. Honorarium bij gewijzigde opdracht
Indien ‘Tanja Lenaers’ door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing door de opdrachtgever genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd.

21. Gebruiksvergoeding
In het tussen partijen overeengekomen honorarium is tevens begrepen de vergoeding voor het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp, voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemmingen en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen.

22. Periodieke facturatie & betalingen
‘Tanja Lenaers’ heeft het recht, gedurende een opdracht, tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen en te factureren aan de opdrachtgever.

23. Betalingsverplichting
Betalingen dienen plaats te vinden voor de vervaldatum vermeld op de factuur. Niet-betaling van een factuur op de vervaldag legt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een in- terest op van 10% op jaarbasis, en een bijkomende schadevergoeding conventioneel en onverminderd vastgesteld op 10% van het verschuldigde bedrag van de factuur met een minimum van 50 euro.

24. Opschorting
Bij het niet nakomen van zijn betal- ingsverplichtingen door de opdrachtgever worden alle door ‘Tanja Lenaers’ binnen de overeenkomst aan de opdrachtgever overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de opdrachtgever in dat geval niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken.

25. Herroepen opdracht
Wanneer de opdrachtgever een verstrekte opdracht herroept, dient deze het gehele honorarium dat ‘Tanja Lenaers’ zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt, te voldoen.

26. Duurovereenkomsten
Wanneer de werkzaamheden van ‘Tanja Lenaers’ bestaan uit het bij herhaling verrichten van werkzaamheden voor een uitgave, die regelmatig verschijnt, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.

27. Beëindigen opdracht
Wanneer er sprake is van zijn wil onaf- hankelijke omstandigheden, waardoor van ‘Tanja Lenaers’ redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat zij de opdracht verder vervult, heeft ‘Tanja Lenaers’ het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. In dit geval heeft zij recht op het honorarium voor de tot op dat moment verrichte arbeid en op vergoeding van de tot op dat moment gemaakte kosten en is zij verplicht de bereikte resultaten aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen. Indien gedragingen of handelingen van de zijde van de opdrachtgever er de oorzaak van zijn dat van ‘Tanja Lenaers’ redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat hij de opdracht verder vervult, dan heeft ‘Tanja Lenaers’, naast het recht de opdracht neer te leggen, recht op het volledige op de opdracht betrekking hebbende honorarium.

28. Aansprakelijkheid
‘Tanja Lenaers’ kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst of het ontwerp, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 7, een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. ‘Tanja Lenaers’ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van productiebedrijven.

29. Beperking aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van ‘Tanja Lenaers’ voor schade uit hoofde van een overeenkomst met een opdrachtgever is altijd beperkt tot het bedrag van het ‘Tanja Lenaers’ toekomende honorarium.

30. Kopieën materialen
De opdrachtgever is gehouden, waar redelijkerwijs mogelijk, kopieën van materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan ‘Tanja Lenaers’ niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

31. Garantie geleverde materialen
De opdrachtgever vrijwaart ‘Tanja Lenaers’ voor aanspraken t.a.v. auteursrechten betreffende door de opdrachtgever verstrekte materialen, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

32. Andere voorwaarden
Algemene en bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever binden ‘Tanja Lenaers’ niet behalve indien en voorzover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden en voorzover ‘Tanja Lenaers’ de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk met zoveel woorden heeft aanvaard.

33. Belgisch recht
Op alle overeenkomsten en verbintenissen van ‘Tanja Lenaers’ is het Belgisch recht van toepassing.
Ingeval van betwisting aangaande de offertes, overeenkomsten en facturen van ‘Tanja Lenaers’ zijn de rechtbanken van het gebied waarin de onderneming van de leverancier gevestigd is bevoegd.